Terms and conditions

Köpvillkor

Fraktavgifter

Fri frakt över 1000kr inom Sverige. Beställer du för mindre tillkommer en fraktavgift som du ser i kassan vid betalning.

Man är alltid välkommen att hämta sina beställningar i butiken. Givetvis utan kostnad.

För frakt till andra länder inom EU eller utanför EU, kontakta oss för prisuppgift.

Eventuella storleksbyten eller ej uthämtade varor bekostas av beställaren.

 

Leverans

Alla våra webbordrar skickas med DHL där vi använder oss av DHL Servicepoint (postombud), Home delivery (skrymmande produkter över 1,5m) eller Stycke (företag) beroende på vilken produkt som ska skickas. UPS används för Norge

Vi skickar din beställning inom två arbetsdagar förutsatt att vi har erhållit komplett information. Under högsäsong kan det ta någon extra dag eller vid specialanpassningar så som vallning m.m.

 

Orderbekräftelse

När webbordern lagts kommer orderbekräftelsen på mail eller sms.

 

Betalning och säkerhet

Du kan betala med Klarna faktura eller olika typer av delbetalningar via Klarna. Alla betalningar går via Klarna Checkout i vår webbshop.

För mer info om betalsätten hos Klarna finns här.

 

Retur/Ångerrätt

Motsvarar inte din vara förväntningarna och du vill returnera har du 14 dagars ångerrätt från det att du mottagit varan.

Returfrakten står köparen för, vid byten supportar vi med den nya frakten förutom på skrymmande produkter beroende på storlek och vikt.

Om varan inte kommer tillbaka i samma skick som den sålts med alla etiketter, tillbehör samt komplett förpackning kan ett avdrag utkrävas. Vid en retur står kunden för transportrisken. Vill du inte skicka den kan du alltid komma in med produkten till vår butik.

Retur- och bytesrätten gäller inte eventuellt förädlade produkter.

När vi mottagit, behandlat och godkänt din retur bekräftar vi återbetalningen till Shopify Payment inom 2 arbetsdagar som sedan hanterar enligt sina villkor.

Skickas till Veåtta Sweden AB, Postflygsgatan 12C, 12830 STOCKHOLM , glöm inte ordernummer.

Byte

Bytesrätten gäller i 30 dagar. Du betalar själv returfrakten sedan bjussar vi på åter till kund. Skrymmande varor står köparen själv för frakten (se Retur/Ångerrätt för kostnader). Var noga innan du beställer, kanske känner du någon du kan fråga hur till exempel  T-shirtarna sitter.

 

Reklamation

Ska en vara reklameras kontakta oss via telefon eller mail. Vi gör sedan en bedömning tillsammans med tillverkaren och återkommer till dig. Vi kommer behöva se produkten/felet antingen på bild eller fysiskt. Bedöms felet som en reklamation står vi för fraktkostnaden. Vid eventuell tvist följer vi allmänna reklamationsnämnden.

 

Garanti

För att vi ska kunna hantera en garantifråga behöver vi ett inköpsbevis. Har du tappat bort det fysiska beviset fungerar även kontoutdrag, kvittonummer, ordernummer eller fakturanummer tillsammans med giltig legitimation.

 

Outlösta varor

Hämtas paketet inte ut inom den angivna tiden och paketet skickas tillbaka till oss tar vi ut en avgift på 150kr för konfektion plus den faktiska fraktavgiften. Övriga varor debiteras med 300kr. Ett paket som inte hämtats ut betyder inte att köpet hävts, det måste alltid meddelas oss.

 

Reservationer

Vi eftersträvar en felfri hemsida men reserverar oss mot eventuella tryckfel eller felaktigheter på produktbilder.

Alla varor lagerhålls och finns även i vår fysiska butik. Skulle varan hunnit bli såld eller av annan anledning inte finnas kvar för leverans kontaktar vi dig omgående för att hitta en lösning.

 

Priser

I priserna ingår moms med 25 %. Vi reserverar oss för eventuella publiceringsfel och förbehåller oss rätten att ändra priser, specifikationer och villkor utan förhandsbesked.

 

Personuppgifter

Veåtta Sweden AB  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss för att administrera kundrelationen samt för marknadsföringsändamål. Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje part, utan stannar hos Skidsport Bromma.

Dina personuppgifter skyddas givetvis av personuppgiftslagen.

 

Force Majeure

Veåtta Sweden AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden.

 

Företagsuppgifter

Postadress

Veåtta Sweden AB / OGR Licensee Warehouse

BOX 3545 , 103 69 Stockholm

Leveransadress

Veåtta Sweden AB

OGR Licencee Warehouse / Veåtta Sweden AB

Postflygsgatan 12, 128 30 SKARPNÄCK

e-post: info@oldguysrule.se

Organisationsnummer: 556584-5392

 

Terms and Conditions

Shipping Fees

Free shipping for orders over 1000 SEK within Sweden. If you order for less, a shipping fee will be added, as indicated at checkout during payment. You are always welcome to pick up your orders in the store, free of charge.

For shipping to other countries within or outside the EU, please contact us for pricing.

Any size exchanges or unclaimed items are the responsibility of the purchaser.

Delivery

All our online orders are shipped with DHL using DHL Servicepoint (pickup locations), Home delivery (bulky products over 1.5m), or Parcel (business) depending on the product. UPS is used for Norway.

We dispatch your order within two working days, provided we have received complete information. During peak seasons, it may take an extra day or for special customizations like tuning, etc.

Order Confirmation

Once the online order is placed, you will receive an order confirmation via email or SMS.

Payment and Security

You can pay with Klarna invoice or various types of installment payments through Klarna. All payments are processed through Klarna Checkout on our website.

For more information about payment methods with Klarna, click here.

Returns/Right of Withdrawal

If your item does not meet your expectations and you wish to return it, you have a 14-day right of withdrawal from the day you received the item.

The buyer covers the return shipping; for exchanges, we cover the new shipping cost except for bulky products based on size and weight.

If the item does not return in the same condition it was sold with all labels, accessories, and complete packaging, a deduction may be applied. The customer bears the transportation risk for returns. If you don't want to ship it, you can always bring the product to our store.

The right to return and exchange does not apply to customized products.

Upon receiving, processing, and approving your return, we will confirm the refund to Shopify Payment within 2 working days, which will then be handled according to its terms.

Ship to Veåtta Sweden AB, Postflygsgatan 12C, 12830 STOCKHOLM, don't forget the order number.

Exchange

The exchange right is valid for 30 days. You pay for the return shipping, and we cover the return to the customer. For bulky items, the buyer covers the shipping (see Returns/Right of Withdrawal for costs). Be sure before you order; perhaps you know someone you can ask about how, for example, the T-shirts fit.

Complaints

If a product needs to be complained about, contact us via phone or email. We will then assess the issue together with the manufacturer and get back to you. We will need to see the product/defect either in a picture or physically. If the defect is deemed a complaint, we cover the shipping cost. In case of disputes, we follow the general consumer complaints board.

Warranty

For us to handle a warranty issue, we need a purchase receipt. If you've lost the physical receipt, account statements, receipt numbers, order numbers, or invoice numbers along with valid identification also work.

Unclaimed Items

If the package is not collected within the specified time and the package is returned to us, we charge a fee of 150 SEK for clothing and the actual shipping fee. Other items are charged 300 SEK. A package not collected does not mean the purchase is canceled; you must always inform us.

Reservations

We strive for an error-free website but reserve the right for possible misprints or inaccuracies in product images.

All items are in stock and are also available in our physical store. If the item has been sold or for any other reason is no longer available for delivery, we will contact you immediately to find a solution.

Prices

Prices include 25% SWE VAT. We reserve the right for possible publication errors and reserve the right to change prices, specifications, and terms without prior notice. For exports the rate varies depending on which country you live in due to national rates.

Personal Information

Veåtta Sweden AB is responsible for processing the personal information that you as a customer provide to us. Your personal information will be processed by us to administer the customer relationship and for marketing purposes. Your personal information will not be disclosed to third parties and will remain with Skidsport Bromma.

Your personal information is, of course, protected by the Personal Data Act.

Force Majeure

Veåtta Sweden AB is exempt from liability for failure to fulfill certain obligations under this agreement if the failure is due to circumstances beyond our control as described below and if the circumstances prevent, complicate, or delay fulfillment. Circumstances such as government actions or omissions, new or changed legislation, labor market conflicts, blockades, fires, floods, sabotage, or larger accidents are considered grounds for exemption. Force majeure also includes government decisions that negatively affect the market and products, such as restrictions on indications, warning texts, sales bans, etc., abnormal market declines.

Company Information Mailing Address

Veåtta Sweden AB / OGR Licensee Warehouse

BOX 3545, 103 69 Stockholm

Delivery Address

Veåtta Sweden AB

OGR Licencee Warehouse / Veåtta Sweden AB

Postflygsgatan 12, 128 30 SKARPNÄCK

Email: info@oldguysrule.se

Company Registration Number: 556584-5392